Багъалы окъуучула!

Сиз быйыл бешинчи классха келгенсиз. Жангы окъуу жылны башланнганы бла эм Билимни байрамы бла алгъыш- лайбыз!Башланнган класслада сиз, программалада берилген окъуу мардалагъа, аны излемлерине кёре, малкъар тилде окъургъа, жазаргъа, сагъыш этерге, хапар айтыргъа, бир биригиз бла ушакъ бардырыргъа юйреннгенсиз. алай малкъар тилни сейир дуниясы, аны байлыгъы сизге энди ачыллыкъды.

Малкъар тил бек ариу эм бай тилледен бириди. Бу дерслик сизге ана тилигизни теренирек билирге, сёз байлыгъыгъызны ёсдюрюрге себеплик этерикди. Сиз китапда берилген жорукъла бла байламлы айтымла, текстле къураргъа, кесигизни, юйюрюгюзню, тенглеригизни, туугъан жеригизни, спортну, табийгъатны дагъыда башха затланы юслеринден толу хапар айтыргъа юйренириксиз.

Ана тилигизни тынгылы, терен билир ючюн, жаланда малкъар тилни дерслери тамамлыкъ этип къоярыкъ тюйюлдюле. кеси тилигизде, къыйналмай, иги сёлешир ючюн, онг болгъанда, эшикде, юйде да ата-анагъыз бла, башха жууукъларыгъыз, тенглеригиз бла ана тилигизде кёбюрек сёлешигиз, радиогъа тынгылагъыз, телепередачалагъа, мультфильмлеге къарагъыз, газетле, журналла окъугъуз, малкъар театрны спектакльлерине барыгъыз.

Билим дуниясындан юлюшлю болур ючюн, окъургъа итинигиз, ана тилигизни даражасын бийик тутханладан болугъуз! Билим жолунда жетишимлеригиз бийик болсунла!